środa, 23 października 2019

9. DOKUMENTY RODZINNE


 1881 rok. AKTA SPRAWY ALEKSANDRA / tłumaczenie/
 "Po obwinieniju kriest`janina dier. Chorun biendinskago ujezda Aleksandra Surmy w sowierszenii priestuplenija priedusmotr. 248 st. Ułoż. o nakaz. [obraza cara]. 

[Dot. oskarżenia chłopa, wś. Choroń, pow. będzińskiego, Aleksandra Surmy o popełnienie przestępstwa według art. 248 kodeksu karnego]. 1881rok.
 -0001Tajne
Naczelnik Wydziału Żandarmerii
Powiatów częstochowskiego i będzińskiego
Guberni piotrkowskiej
12 maja 1881r. nr 45.
Częstochowa
(uzupełnienie do Nr 40)
Do Prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej
W nawiązaniu do mojego postanowienia (decyzji) z dn. 25 kwietnia dot. sprawy rolnika Aleksandra Surmy, przedstawionego Panu podczas mojej odpowiedzi z dn. 27 kwietnia pod Nr 40, jako uzupełnienie do tego mam zaszczyt przekazać Waszej Ekscelencji świadectwo dot. wieku (lata od urodzenia) wspomnianego Aleksandra Surmy.
Major Baranowski (podpis)


-0002
Tajne
Otrzymano 11 maja 1881r.  Nr 45.
MSW
Gubernia Piotrkowska
Naczelnik powiatu będzińskiego
9 maja 1881 r.   Nr 63

Do sprawy Policji Wojskowej m. Będzin
Do Pana Naczelnika Wydziału Żandarmerii
powiatów częstochowskiego i będzińskiego.
W ślad za informacją z dn. 27 kwietnia Nr 40, mam zaszczyt poinformować Waszą Ekscelencję, że rolnik z gminy Choroń, oskarżony o przestępstwo państwowe, Aleksander Surma, 18 lutego ukończył 20 lat.
Naczelnik powiatu (podpis nieczytelny)-0003
Tajne
Naczelnik Wydziału Żandarmerii
Powiatów częstochowskiego i będzińskiego
Guberni piotrkowskiej
3 kwietnia 1881r. nr 25.
Częstochowa
Przestępstwo państwowe
Do Prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej
Na podstawie § 1 zatwierdzonych przez Najwyższego (cara) zasad dot. śledzenia przestępstw przez urzędników Korpusu Żandarmerii, mam zaszczyt poinformować Waszą Ekscelencję, że latem policja miejscowa poinformowała mnie , że 30 marca rolnik wsi i gminy Choruń, powiatu będzińskiego, Aleksander Surma, w rozmowie z rolniczką z tej samej wsi, Marianną Grabowską, gdy zapytała , czy wie on o nieszczęściu, które się wydarzyło 1 marca, wyraził się: „dobrze mu Burkowi (nazwa psa) zrobili, że go zabili, sam bym to zrobił”. To okrutne wyrażenie słyszeli chłopi tejże wsi, Franciszek Grodik (Grodzik ) i Wawrzyniec Kurzak.
Kapitan (podpis nieczytelny)


-0004
Tajne
Jego Ekscelencja
Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej
Informacja Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego
Dołączoną do tego informację Naczelnika powiatu będzińskiego z 30 dnia minionego marca Nr 32, mam zaszczyt przedstawić do uznania Waszej Ekscelencji.
P.o. prokuratora (podpis nieczytelny)


-0005, -0006
Tajne
MSW guberni piotrkowskiej
Naczelnik powiatu będzińskiego
… marca 1881r.Nr 32
Dot. sprawy sądowej m. Będzin
2 kwietnia
Do PO Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego
Rolnik gminy Choruń powierzonego mi powiatu, Aleksander Surma, w rozmowie z Marianną Grabowską, Franciszkiem Gradzikiem i Wawrzyńcem Kurzakiem, kiedy Grabowska zapytała, czy wiedzą, tym nieszczęściu, które wydarzyło się 1 marca, wyraził się: „dobrze mu, burkowi zrobili, że go zabili, sam bym to zrobił”, przy czym dodał jeszcze kilka niecenzuralnych słów w stosunku do Świętej Osoby Cara Imperatora .
Informując o zaistniałym (przypadku) Waszą Ekscelencję, mam zaszczyt dodać, że Surma został aresztowany i oddany do dyspozycji Naczelnika Wydziału Żandarmerii powiatów częstochowskiego i będzińskiego.
Naczelnik powiatu (podpis)

-0007
Tajne
Jego Ekscelencja
Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej
Informacja Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego   
W odpowiedzi na pismo Waszej Ekscelencji z dnia 8 kwietnia Nr 604, mam zaszczyt donieść, że obserwacja prowadzonego dochodzenia w sprawie oskarżenia rolnika wsi i gminy Choruń powiatu będzińskiego, Aleksandra Surmy o przestępstwo, przewidziane  przez art. 246 KK,  została złożona przeze mnie na Towarzysza (asystenta) Prokuratora O.L. Fabriciusa.
PO Prokuratora (podpis)
13 kwietnia 1881r.
Nr 54 , m. Piotrków

-0008, -0009
Nr 59/81   12 maja
General. Gubernatorowi Nr 897, do Depart. Min. Prawnego Nr 901
Decyzja
O dalszym skierowaniu dochodzenia dot. rolnika ze wsi Choruń powiatu będzińskiego, Aleksandra Surmy, lat 20 , oskarżonego o dokonanie przestępstwa, przewidzianego art. 248 KK.
Rolniczka ze wsi Choruń, Marianna Grabowska zgłosiła do strażników ziemskich, że Aleksander Surma w obecności świadków obraźliwie wyrażał się o Osobie Namaszczonej (świętej) spoczywającego w Bogu Imperatora Aleksandra Nikołajewicza.
Na dochodzeniu zorganizowanym w tej sprawie przez Naczelnika WŻ powiatów częstochowskiego i będzińskiego, zgłaszająca Grabowska i świadkowie , rolnicy Kurzak i Grajdek wyjaśnili, że w ostatnich dniach marca oni wraz z Surmą jedli obiad u Grabowskiej. Podczas obiadu rozpoczęli rozmowę o zabójstwie Imperatora Aleksandra Nikołajewicza i Surma  z tego powodu wyraził się w następujący sposób: „Dobrze zrobili, że go zabili, ja sam też bym to zrobił”. Przy tej rozmowie nikt nie był  pijany.
Zapytany podczas dochodzenia w charakterze oskarżonego Aleksander Surma nie przyznał się do winy (nie uznał siebie za winnego) jakoby wypowiadał obraźliwe wyrażenia o zmarłym Carze Imperatorze i wyjaśnił, że będąc przy obiedzie u Marianny Grabowskiej (nieczyt.) rozmowę o zabójstwie zmarłego cara, on i rolnik Kurzak powiedzieli: „No, znaczy, jeśli Jego zabili, to my nie pójdziemy Jego podnosić (stawiać na nogi)”. Rolnik Grajdek zaś im na to powiedział, że za to zabójstwo można trafić do więzienia. Więcej nic on, Surma, nie mówił i pijany , jak i wszyscy pozostali nie był.
Biorąc pod uwagę fakt, że w trzech zeznaniach udowodniono użycie przez rolnika Aleksandra Surmę obraźliwych słów o Świętej Osobie zmarłego Cara Imperatora , proponowałbym (nieczyt.) wymienioną sprawę w porządku administracyjnym , poddać rolnika Aleksandra Surmę miesięcznemu aresztowi przy policji.


1547
MSW
Gubernator Piotrkowski
Kancelaria
Nr 18676
10 listopada 1881r.
m. Piotrków
dot. zatrzymania w areszcie Aleksandra Surmy.
Do Pana Prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej
Z powodu otrzymanego dnia wczorajszego telegramu z Departamentu Policji Państwowej o tym, że rolnik powiatu będzińskiego, Aleksander Surma, podlega aresztowi na jeden miesiąc, zostało w związku z tym przeze mnie sporządzone odpowiednie postanowienie o zatrzymaniu go przez wyznaczony czas w areszcie, o czym mam zaszczyt zawiadomić Waszą Ekscelencję w odpowiedzi na pismo z dn. 7 bieżącego listopada Nr 2258.
Gubernator (podpis)
Zarządzający kancelarią (podpis)


-0010, -0011
9894  3 listopada
MSW Gubernator Piotrkowski. Kancelaria.
Nr 17950
31 października 1881r.
m. Piotrków
dot. przestępstwa państwowego
Pan Prokurator Piotrkowskiego Sądu Okręgowego
Departament Policji Państwowej  dn. 24 minionego września Nr 1557 zawiadomił mnie, że z Ministerstwa Prawa (sprawiedliwości) przekazano dochodzenie dot. oskarżenia rolnika Aleksandra Surmy ze wsi Choruń powiatu będzińskiego o wypowiedzenie aroganckich słów przeciwko Świętej Osobie spoczywającego w Bogu Cara Imperatora i  na podstawie Najwyższego nakazu, następującego 10 dnia ubiegłego czerwca, uznaje, po uzgodnieniu z Ministerstwem Prawa , możliwość rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w porządku administracyjnym, z tym, żeby Surma był skazany na areszt przy policji na pięć dni, co przekazałem do wykonania Naczelnikowi powiatu i w celu zawiadomienia Naczelnika Piotrkowskiego Gubernialnego Wydziału Żandarmerii.
Obecnie pułkownik Timiriew informuje mnie, że na podstawie nakazu Waszej Ekscelencji z                      27 października Nr 150, Surma, za dokonane przestępstwo podlega aresztowi przez jeden miesiąc.
Wskutek czego, powołując się na w/w informację Departamentu Policji Państwowej Nr 1557, mam zaszczyt o zaistniałej w niniejszym przypadku rozbieżności powiadomić Waszą Ekscelencję (i pozostawić) do Waszego rozporządzenia.
Gubernator (podpis)


1516
Jego Ekscelencja
Pan Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej
Informacja Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego
    Załączone doniesienie Gubernatora Piotrkowskiego z dn. 21 ubiegłego października Nr 17950, mam zaszczyt przedstawić Waszej Ekscelencji, w odpowiedzi na pismo z dn. 17 tegoż października ,                     Nr 2097.

Prokurator (podpis)       (ręczne adnotacje z boku – nieczytelne)

-0012
Nosow (?)  Nr 2258
Tajne
Gubernator Piotrkowski
Prokurator (?) Piotrkowskiego Sądu Okręgowego przedstawia tajne rozporządzenie, informacja do niego z dn. 31 października br. Nr 17950 o pojawieniu się rozbieżności odnośnie czasu aresztu, który… odpowiedzieć – areszt Aleksandra Surmy, oskarżonego o przestępstwo państwowe… Ministerstwa Prawa  dn. 3 listopada Nr 5620 …, uznaniu, że Surma powinien być poddany aresztowi przy policji przez jeden miesiąc …(?)


-0013
Tajne
528
Naczelnik Wydziału Żandarmerii
Powiatów częstochowskiego i będzińskiego
Guberni piotrkowskiej
27 kwietnia 1881r. nr 40.
Częstochowa
Wykonanie dot. Nr 603
29 kwietnia
Do Prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej
Na skutek propozycji (wniosku) z dn. 8 bieżącego kwietnia Nr 603, dochodzenie dot. rolnika, Aleksandra Surmy, oskarżonego o przestępstwo przewidziane  art. 246 KK   - mam zaszczyt przedstawić Waszej Ekscelencji, zgodnie z art. 29 Ustawy z 19 maja 1872 roku.
Major Baranowski (podpis)


-0014
Petersburg
Departament Ministerstwa Prawa
Z powodu rozbieżności (między) wnioskiem Min. Prawa nr 5620 a stosunkiem (propozycją)  Gubernatora Piotrkowskiego dot. aresztu dla Aleksandra Surmy, pokornie proszę zawiadomić, na jaki właściwie czas ma być aresztowany Surma.
(podpisy nieczytelne)  10 listopada


-0015
Sprawa
Dot. Oskarżenia rolnika powiatu będzińskiego, Aleksandra Surmy, o przestępstwo przewidziane art. 246 KK .
Rozpoczęto 31 marca 1881r.
Zakończono 22 kwietnia 1881r.     na 12 kartach
-0016
Spis dokumentów znajdujących się (dotyczących) tej sprawy.

-0017, -0018
Nr 25/10
MSW Guberni Piotrkowskiej
Naczelnik powiatu będzińskiego
… marca 1881r.
Nr 33
Dot. sprawy sądowej m. Będzin
Do Pana Naczelnika Wydziału Żandarmerii
powiatów częstochowskiego i będzińskiego
Rolnik gminy Choruń, podlegającego mnie powiatu, Aleksander Surma, w pierwszych dniach bieżącego marca, w rozmowie z Marianną Grabowską, Franciszkiem Gradzikiem i Wawrzyńcem Kurzakiem, gdy Grabowska zapytała, czy wiedzą o nieszczęściu, które miało miejsce 1 marca, wyraził się: „Dobrze mu, burkowi, zrobili, że go zabili. Ja bym sam to zrobił” przy czym dodał jeszcze kilka ordynarnych słów przeciwko Świętej Osobie Cara Imperatora.
Informując o powyższym, mam zaszczyt przekazać do dyspozycji Waszej Ekscelencji aresztowanego Aleksandra Surmę.
Naczelnik powiatu (podpis)


-0019
Tajne
Nr 28
Ministerstwo Prawa
Prokurator
Warszawskiej Izby Sądowej
8 kwietnia, 1881 r.
Nr 603.
Panu Naczelnikowi Żandarmerii Piotrkowskiej
powiatów częstochowskiego i będzińskiego
Odnośnie Pańskiego wniosku z 3 kwietnia, Nr 25, mam zaszczyt przedstawić (zaproponować), Miłościwemu Panu przeprowadzenie dochodzenia dot. oskarżenia rolnika, Aleksandra Surmy, oskarżonego o przestępstwo przewidziane art. 246 KK, dołączając, że temu winnemu wiele zrobiło rozporządzenie o (?) w celu obserwacji (?) osoby Prokuratora i nadzoru Piotrkowskiego Sądu Okręgowego.
Prokurator Izby Sądowej (podpis)-0020
Postanowienie Nr 1.
19 kwietnia 1881 r Naczelnik Wydziału Żandarmerii powiatów częstochowskiego                                               i będzińskiego, major Baranowski, mając na uwadze  wniosek Pana Prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej z dn. 8 tegoż kwietnia nr 603 o przeprowadzenie dochodzenia dot. oskarżenia rolnika Aleksandra Surmy o przestępstwo przewidziane art. 246 KK, postanowił: przystąpić do przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie, wezwać przez Naczelnika powiatu będzińskiego do Częstochowy na 22 kwietnia Aleksandra Surmę, Mariannę Grabowską, Franciszka Grajdeka Wawrzyńca Kurzaka, o czym zawiadomić towarzysza (asystenta) Prokuratora Fabriciusa, wyznaczonego do obserwacji (nadzoru) prowadzenia tego dochodzenia.
Major Baranowski (podpis)


-0021, -0022,
Protokół nr 1.
22 kwietnia 1881r  Naczelnik Wydziału Żandarmerii powiatów częstochowskiego i będzińskiego, major Baranowski, w obecności towarzysza Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego, Fabriciusa, przesłuchał niżej nazwanych, którzy zeznali, co następuje:
1/ Nazywam się Marianna Jakowlewna Grabowska, lat 34, rolniczka, niepiśmienna, wyznania katolickiego, nie sądzona; w niniejszej sprawie mogę zeznać, co następuje: w miesiącu marcu bieżącego roku, nie pamiętam dnia, w dzień, do mnie do izby, gdzie oprócz mnie i małoletnich dzieci nikogo nie było, przyszli na obiad stołujący się i mnie Aleksander Surma, Franciszek Grajdek i Wawrzyniec Kurzak. Jeden z dwóch ostatnich, ale nie pamiętam kto konkretnie, zaczął mówić o tym, że oto zabili Cara Imperatora Aleksandra II. Surma zaś na to powiedział: „dobrze temu burkowi zrobili, że go zabili, ja sam bym też mu to zrobił”. Wtedy jeden z obecnych powiedział: „Milcz, bo jeśli pójdę i opowiem o twoich słowach strażnikowi ziemskiemu, to będziesz siedzieć w więzieniu”. Więcej o tym nie rozmawialiśmy i Surma, Grajdek i Kurzak, po obiedzie poszli do pracy, ja zaś po kilku dniach zgłosiłam to strażnikom ziemskim.
Przesłuchał: major Baranowski
Towarzysz Prokuratora (podpis)
Świadkowie: Jakow Granat, Feliks Kmiecik

2/ Nazywam się Wawrzyniec Pietrowicz Kurzak, lat 18, rolnik, wyznania katolickiego, niepiśmienny, nie sądzony; o okolicznościach niniejszej sprawy mogę zeznać, co następuje: Kilka tygodni temu, nie pamiętam miesiąca ani daty, razem z Aleksandrem Surmą i Franciszkiem Grajdekiem przyszedłem do Marianny Grabowskiej, u której my trzej w tym czasie się stołowaliśmy, na obiad. W czasie obiadu Grabowska, zwróciwszy się do nas, powiedziała, że oto zabito Cara Imperatora, Surma zaś na to odpowiedział: „ dobrze zrobili, że go zabili, ja sam bym jemu także to zrobił”. Wtedy Grajdek
powiedział Surmie: „ milcz, bo jeśli powiem o tym strażnikom ziemskim, to posadzą cię do więzienia”. Po tym wszyscy się rozeszliśmy i nie było żadnej rozmowy. Powiedziałem szczerą prawdę i więcej niczego dodać nie mogę, oprócz tego, że Surma nie był pijany.
    Przesłuchał major Baranowski
    Towarzysz Prokuratora (podpis)
Swiadkowie: Jakow Granat, Feliks Kmiecik

3/ Nazywam się Franciszek Wincentowicz Grajdek, lat 23, rolnik, wyznania akatolickiego, niepiśmienny, nie sadzony; w niniejszej sprawie wiem , co następuje: w miesiącu marcu bieżącego roku, nie pamiętam dnia, ja, Aleksander Surma i Wawrzyniec Kurzak przyszliśmy na obiad do Marianny Grabowskiej, u której w tym czasie my trzej się stołowaliśmy. W czasie obiadu Grabowska powiedziała nam, że Car Imperator umarł, Surma zaś na to odpowiedział: „ dobrze mu zrobili, że go zabili, ja sam bym mu lepiej nie zrobił”. Na to powiedziałem Surmie: „milcz, bo jeśli zgłoszę to do straży ziemskiej, to będziesz za to miał”. Potem rozeszliśmy się i nie było więcej żadnej rozmowy. Wszyscy my w tym dniu, w tym i Surma, nie byliśmy pijani ani podpici. Zeznałem prawdę i więcej niczego dodać nie mogę.
Przesłuchał major Baranowski
Towarzysz (asystent) Prokuratora (podpis)
Świadkowie: Jakow Granat, Feliks Kmiecik

-0023, -0024
Postanowienie Nr 2.
22 kwietnia 1881 r. (Ja), Naczelnik Wydziału Żandarmerii powiatów częstochowskiego i będzińskiego, major Baranowski, analizując niniejsze dochodzenie, ustaliłem, że w zeznaniach świadków, Marianny Grabowskiej, Franciszka Grajdeka i Wawrzyńca Kurzaka, rolnik Aleksander Surma bezpośrednio demaskuje się  w wypowiadaniu ostrych i obraźliwych słów skierowanych do Świętej Osoby spoczywającego w Bogu Cara Imperatora, i dlatego postanowiłem: rolnika Aleksandra Surmę, przesłuchać w charakterze oskarżonego o przestępstwo, przewidziane art. 246 KK.
Major Baranowski
Towarzysz (asystent) Prokuratora (podpis)


Protokół Nr 2.
22 dnia kwietnia 1881 r. (ja)  Naczelnik Wydziału Żandarmerii powiatów częstochowskiego i będzińskiego, w obecności Towarzysza Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego, Fabriciusa, zgodnie ze swoim postanowieniem z tegoż dnia, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze oskarżonego, który na postawione pytania zeznał, co następuje:
Nazywam się Aleksander Andrejewicz Surma, lat 20, rolnik, wyznania katolickiego, niepiśmienny, żonaty, nie mam dzieci, sądzony nie byłem, nie podlegałem śledztwu. Mieszkam we wsi Zawiercie powiatu będzińskiego, zameldowany jestem we wsi Choroń powiatu będzińskiego.
Nie przyznaję się do używania obraźliwych i ordynarnych słów w stosunku do Świętej Osoby spoczywającemu w Bogu Cara Imperatora i jako swoje usprawiedliwienie zeznaję, co następuje: w miesiącu marcu bieżącego roku, dnia i daty nie pamiętam, razem z Franciszkiem Grajdekiem i Wawrzyńcem Kurzakiem przyszliśmy z fabryki do swojej swojaczki, Marianny Grabowskiej, u której wszyscy trzej się stołowaliśmy, na obiad. W czasie obiadu Grabowska powiedziała, że zabili Cara Imperatora, zaś ja i Kurzak odpowiedzieliśmy: „ No cóż, jeśli go zabili, to my nie pójdziemy go podnosić (wskrzeszać)”. Na to odezwał się Grajdek; „Nie mówcie tego, bo jak kto usłyszy, to posadzą was do więzienia”. Więcej na ten temat nie było rozmowy i my trzej rozeszliśmy się, nikt  nas nie był wtedy pijany. Grabowska doniosła na mnie ze złości, ponieważ ja w tym czasie niczego innego nie mówiłem. Zeznałem szczerą prawdę, nic więcej dodać nie mogę.
Przesłuchał major Baranowski (podpis)
Towarzysz Prokuratora (asystent) (podpis)
Świadkowie – Jakow Granat, Feliks Kmiecik

Postanowienie Nr 3.
 22 dnia kwietnia 1881 r (ja), Naczelnik Wydziały Żandarmerii powiatów częstochowskiego i będzińskiego, major Baranowski, po analizie niniejszego dochodzenia stwierdziłem, że chociaż oskarżony Aleksander Surma nie przyznaje się do winy wypowiedzenia ordynarnych i obraźliwych słów przeciwko Świętej Osobie spoczywającego w Bogu Cara Imperatora, to całkowicie demaskuje się w dokonaniu tego przestępstwa poprzez zeznania  świadków – Marianny Grabowskiej, Franciszka Grajdeka i Wawrzyńca Kurzaka. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że oskarżony Surma, wg jego zeznań, nie osiągnął jeszcze pełnoletności, że on z powodu niskiego poziomu rozwoju umysłowego łatwo mógł wypowiedzieć te słowa bez zastanowienia, nie rozumiejąc ich sensu i znaczenia, bez zamiaru nie oddania szacunku wobec Świętej Osoby spoczywającego w Bogu Cara Imperatora, Naczelnik Wydziału Żandarmerii, kierując  się art. 415, 416, 421 KK postanowił: zamieszkałego we wsi Zawiercie powiatu będzińskiego, rolnika gminy Choruń tegoż powiatu, Aleksandra Surmę, lat 20, skierować pod szczególny nadzór policji miejscowej, co zgłosić do Naczelnika powiatu będzińskiego.                         Postanowienie ogłoszono oskarżonemu.
Major Baranowski
Towarzysz Prokuratora (podpis)
(notatka): wykonano przez Nacz. Pow. będzińskiego (podpis)-0025, -0026
Postanowienie Nr 4
1881 r, dnia … kwietnia, Naczelnik Wydziału Żandarmerii powiatów częstochowskiego i będzińskiego, major Baranowski, po analizie niniejszego dochodzenia i znajdując, że ono oprócz braku informacji o wieku oskarżonego Surmy we wszystkim pozostałym zostało zakończone, postanowił przekazać to dochodzenie Panu Prokuratorowi Warszawskiej Izby Sądowej i równocześnie prosić Naczelnika powiatu będzińskiego o informacje dot. metryki urodzenia i chrztu  oskarżonego Surmy, która po otrzymaniu natychmiast przekazać do wykonania  (nieczyt.)
Major Baranowski (podpis)
Asystent Prokuratora (podpis)


742    Tajne
Warszawski Generał – Gubernator
23 maja 1881r.
Nr 303
Warszawa
Dot. oskarżenia Aleksandra Surmy o przestępstwo, przewidziane art. 248 KK
Pan Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej.
Dochodząc (do wniosku) na podstawie przeprowadzonego przy opinii Waszej Ekscelencji z 12 bieżącego maja, Nr 897, dochodzenia dot. rolnika wsi Choruń powiatu będzińskiego guberni piotrkowskiej, Aleksandra Surmy, oskarżonego o wygłoszenie obraźliwych wyrażeń o Świętej Osobie spoczywającego w Bogu Cara Imperatora Aleksandra Nikołajewicza, że on, na podstawie zeznań świadków został przyłapany na dokonaniu wymienionego przestępstwa, ja, zgodnie z Pańską opinią, proponuję, by rozpatrzyć niniejszą sprawę w porządku administracyjnym, poddać rolnika Aleksandra Surmę miesięcznemu aresztowi przy policji.
Mam zaszczyt zawiadomić o tym Waszą Ekscelencję, ze zwrotem dochodzenia i Pańskiego wyroku.
Generał – adiutant (podpis)
Za kierującego kancelarią (podpis)


1413
Ministerstwo Prawa
Departament
Drugi Wydział Karny
9 października 1881r
Nr 5620
Sankt-Petersburg

15 października   Tajne
Pan Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej
Zwracając przesłane do Ministerstwa Prawa przy raporcie Nr 1108 dochodzenie  dot. oskarżenia rolnika Aleksandra Surmy o przestępstwo, przewidziane art.246 KK i dołączone do niego aneksy, zawiadamiam Waszą Ekscelencję, w razie  zależnych (od niego) rozporządzeń, że wg ustanowionego,  na podstawie Nakazu Najwyższego z 10 czerwca 1881 r, między mną i Ministrem Spraw Wewnętrznych porozumienia, niniejszą sprawę należy rozpatrzyć w porządku administracyjnym z tym, że (należy) osadzić Surmę w więzieniu przy policji na jeden miesiąc.
Odnośnie zatrzymania Surmy w areszcie w ciągu oznaczonego czasu, zawiadomiono Gubernatora Piotrkowskiego w celu zależnych z jego strony rozporządzeń.
Minister Prawa
Sekretarz (podpis)
(podpis prokuratora okręgu piotrkowskiego) 17 października 2097r (?)
Wyk. Vice-dyrektor W. Pereryło


-0027, -0028
Ministerstwo Prawa
Departament
Drugi Wydział Karny
12 listopada 1881r
Nr 6947
Sankt-Petersburg

16 listopada       TAJNE
Pan Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej

Na skutek ( w odpowiedzi) telegramu od Waszej Ekscelencji z dn. 10 tegoż listopada, mam zaszczyt zawiadomić, że oskarżony o przestępstwo państwowe rolnik Aleksander Surma, podlega, zgodnie z nakazem Ministra Prawa z dn. 3 minionego października Nr 5620, aresztowi przy policji na jeden miesiąc.
Jako obowiązek uważam dodanie, że wskazane przez Pana rozbieżności między wyznaczonym nakazem a pismem Gubernatora Piotrkowskiego odnośnie czasu trwania aresztu Surmy zostały zlikwidowane, jak widać na podstawie posiadanych w Ministerstwie Prawa informacji, (za pośrednictwem) telegramem Departamentu Policji Państwowej do Gubernatora Piotrkowskiego z dn. 9 bieżącego listopada.
Dyrektor (podpis)
Zawiadomić Naczelnika Oddziału (nieczytelne nazwisko)

Razem w tej sprawie  ponumerowanych, (?) i połączonych (?) i pieczęcią dwanaście  kart.
Częstochowa, 27 kwietnia 1881 r.
Naczelnik Wydziału
Major Baranowski
ORYGINALNE AKTY URODZENIA:
FRANCISZEK
ZOFIA
WŁADYSŁAW
JAN
FELIKSA

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza